Vissza
Adatvédelmi Szabályzat

FBS Energetikai és Informatikai Bt.
 

Adatvédelmi Szabályzat

http://fbsbt.hu/

 

Hatályos: 2018. május 25. napjától

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Jelen dokumentum tartalmazza a Szatmárvidéki Horgász és Természetvédő Egyesület(SZVHTE) megbízásából az FBS Bt., mint a www.vajaihotgaszto.hu (Honlap) üzemeltetője (a továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztatását a honlapon keresztül megvalósuló horgász regisztrációval, és Mohosz Horgászjegyek kiváltással kapcsolatos adatok kezelésével és az www.fbsbt.hu oldal számlázó program használatával kapcsolatban.

Elérhetőségeink:

Név: FBS Bt. Székhely: 4700 Mátészalka, Ősz utca 7. E-mail cím: vajaito@vajaihorgaszto.hu Telefonszám: +36 20 436 02 29

Adatkezelés jogalapja


Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. Az adatok megadása és a regisztráció létrehozása feltétele a későbbi Magyar Horgászokmányok kiváltásnak, a Honlap, a Honlap-ról elérhető regisztrációs felület egyéb funkcióinak eléréséhez.

Adatkezelés időtartama


Adatait a regisztrációja időtartama alatt kezeljük. Adatkezelési célja és a kezelt adatok köre A horgászatot részletes szabályozási környezet határozza meg. Ezek lényegi előírása, hogy fő szabályként horgászni csak állami és területi horgászjegy, engedélyek és horgászvizsga birtokában lehetséges és a horgászat mennyiségi keretek között folytatható.

A regisztráció és azonosítás valamint a számlázás érdekében kezelt adatok:

- Név,

- Anyja neve,

- Születési dátum,

- Születési hely,

- Születési idő,

- Adóazonosító jel,

- Horgászkártya száma,

- Állandó lakcím és kézbesítési adatok (cím),

- Egyesületi tagság adatai: Egyesület neve és számlák kelte.

A tagsági jogviszony rendezéséhez és a regisztrációs adateltérések egyeztetéséhez szükséges horgász elérés, kapcsolattartás érdekében kezelt adatok:

- Elektronikus elérés (e-mail cím),

- Telefonszám.

Az adatok kezelésének célja a horgász egyértelmű azonosítása. Tekintve, hogy az egyetlen olyan adat, amely időben állandó és egyértelműen azonosítja a horgászt, az az adóazonosító jel,ezért az azonosításban ennek az adatnak központi szerepe van,kizárva, hogy ugyanaz a horgász többször is regisztráljon a rendszerbe. A regisztrációra lehetőség van személyesen is, ez esetben is a fenti adatokat rögzítjük azonosítási célból. Az adatok a későbbiek során a horgászjegyvásárlás és a horgászatra vonatkozó szabályok ellenőrzése során is felhasználásra kerülnek, amelynek részletes feltételeit a jegyvásárlás során adott tájékoztató tartalmazza.

Adatkezelés időtartama

Adatait az alábbiak szerint kezeljük:

- amennyiben a regisztrációját létrehozta, de végül nem váltotta ki a horgász okmányait, akkor adatait a következő év december 31-én töröljük,

- amennyiben a regisztrációját létrehozta, a horgász okmányait is kiváltotta, az Ön adatait a következő ésdecember 31. megőrizzűk,

- regisztrációja időtartamáig kezeljük adatait, ha Ön kéri az adatai törlését, akkor a számviteli előírások alapján egyes adatokat

kötelesek vagyunk megőrizni, de a rendszerhez való hozzáférést megszüntetjük. A számlákat 8 évig őrizzük meg.

A jelen adatvédelmi szabályzat rögzíti, hogy az FBS Bt (a továbbiakban: „FBS Bt.”), mint adatkezelő miként kezeli és védi azon információkat, amelyeket a szolgáltatásban részt vevő (továbbiakban: „Ügyfél”) az FBS Bt rendelkezésére bocsájt.

Az adatkezelő

FBS Energetikai és Informatikai Bt.
Székhelye: Mátészalka,Ősz utca 7.
Telefonszám: +36 20 436 0229

E-mail cím: fbsbt@ent.hu
http://fbsbt.hu/

Az adatkezelés jogszabályi alapja

  Az F B S Bt. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Információs Törvény”) , valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezéseinek megfelelően kezeli Ügyfeleinek személyes adatait, elkötelezett az Ügyfelek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Tájékoztató elkészítésekor figyelembe vett egyéb fontos jogszabályok:

  • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Adatkezelési alapfogalmak

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

Az adatkezelés célja

Az F B S Bt. kizárólag a vele ügyfél kapcsolatba kerülő,természetes személyek adatait kezeli.

Az F B S Bt. által végzett adatkezelés az alábbi célok érdekében történik:

·       a Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumok kiállítása, számla kiállítása,

·       a szolgáltatás nyújtása során kapcsolattartás az Ügyféllel.

·       Az F B S Bt. egyéb szerződéses kötelezettségeinek teljesítése,

·       az Ügyfél hozzájárulása alapján az Ügyfél közvetlen tájékoztatása a további szolgáltatásokról

·       az Ügyfél hozzájárulása alapján az Ügyfelek egymás közötti kommunikációjának elősegítése az F B S Bt. oldalán,

·       az Ügyfél szerződésszegése esetén az F B S Bt. jogainak érvényesítése,

·       az F B S Bt. piacának, fogyasztóinak, termékeinek és szolgáltatásainak kiértékelése és elemzése,

·       a fentiekkel összefüggésben az Ügyféllel való kommunikáció.

Az adatkezelés további célja, hogy a F B S Bt. felhasználói egymással az oldalon kapcsolatba lépjenek, abból a célból, hogy az általuk meghatározott tartalmakat (kép, videó, hozzászólás) osszanak meg egymással.

Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

Az adatkezelés elvei

Az F B S Bt., mint adatkezelő az Ügyfelek személyes adatainak kezelése és azoknak gépi feldolgozása során figyelemmel van az alábbi követelményekre:

·       Az F B S Bt. a személyes adatokat tisztességesen és törvényesen szerzi meg és kezeli,

·       Az F B S Bt. az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tárolja, valamint kezeli, és attól eltérő módon nem használja fel,

·       Az F B S Bt. csak olyan adatokat kezel, amelyek az adatkezelés megvalósulásának céljához elengedhetetlenek, és a meghatározott cél elérésére alkalmasak,

·       Az F B S Bt. a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelheti,

·       Az F B S Bt. megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás vagy nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása érdekében, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen,

·       Az F B S Bt. az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, továbbá azt, hogy az Ügyfelet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A kezelt adatok köre

Az F B S Bt. által személyes adat fogalomkörébe azon adatok tartoznak, amelyek kapcsolatba hozhatók az Ügyféllel, illetve amelyek alapján az Ügyfél személye azonosítható – így az Ügyfél neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, anyja neve, születési dátum, születési név -, illetve az adatból levonható, az Ügyfélre vonatkozó következtetés. A személyes adat mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolata az Ügyféllel helyreállítható.

Az F B S Bt. által kezelt személyes adatok köre:

  • Vezeték és keresztnév
  • Cégnév (opcionális)
  • Szakterület
  • Szállítási cím
  • Számlázási cím
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Fax

Az F B S Bt. kizárja a felelősségét az Ügyfelei által végzett jogosulatlan adatkezeléssel összefüggésben.

Az adatok forrása

Az F B S Bt. különféle módon és forrásból szerzi be Ügyfeleinek személyes adatait, így az Ügyfél különösen a Szerződés megkötésekor adatokat bocsát a F B S Bt. rendelkezésére. Az F B S Bt. az Ügyféllel kapcsolatos információkat együtt kezelheti és fentiekben megjelölt felhasználási célokkal összefüggésben összekapcsolhatja olyan adatokkal, amelyek az Ügyfélről más módon jutottak az F B S Bt. tudomására.

Az adatkezelés időtartama

Az F B S Bt. az Ügyfél személyes adatait a jogviszony fennállása alatt, valamint amennyiben az Ügyfél fizetési késedelembe esett, úgy az F B S Bt. felé fennálló tartozásának kiegyenlítéséig jogosult kezelni és feldolgozni.

Azon adatokat, amelyek kezelését jogszabályi kötelezettség írja elő, a jogszabályban előírt határidőig jogosult és köteles kezelni és feldolgozni.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ügyfél a jelen Adatvédelmi Szabályzat megismerésével és elfogadásával előzetes és részletes tájékoztatás alapján, önként, egyértelműen és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak az F B S Bt., illetve az alábbi adatfeldolgozók általi kezeléséhez.

Az Ügyfél a jelen Adatvédelmi Szabályzat megismerésével és elfogadásával önként és határozottan hozzájárul, hogy a rá vonatkozó személyes adatok egy részét (név, az ügyfél által igénybe vett szolgáltatás, ország) az F B S Bt. a weboldalon rögzítse.

Az F B S Bt. külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ügyfél hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az F B S Bt., vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, azzal, hogy ezen érdekek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban állónak kell lennie.

Az adatkezelést végző személyek

Az adatkezelésre és feldolgozásra, valamint az adatok megismerésére kizárólag az F B S Bt., valamint azok munkatársai, a partnerintézmények és munkatársaik, valamint az F B S Bt. kapcsolt vállalkozásai és azok jogutódai jogosultak a fentiekben meghatározott célból és mértékig.

Az F B S Bt. adatkezelésében közreműködő személyeket az általuk megismert adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.

Adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a jogszabályok keretei között az F B S Bt. határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az F B S Bt. felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az F B S Bt. rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Adattovábbítás

Amennyiben az Ügyfél az F B S Bt.-vel szembeni fizetési kötelezettségét nem teljesíti és az F B S Bt. az Ügyféllel szembeni követelése behajtása érdekében követeléskezelő céget vagy jogi képviselőt vesz igénybe, úgy ezek részére jogosult az Ügyfél adatainak továbbítására. A követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az Ügyfél adatait az F B S Bt. által adott megbízás alapján az F B S Bt. követelésének, valamint a követeléskezelő cég általi, a behajtással kapcsolatban felmerülő, akár az F B S Bt.-t, akár a követeléskezelő céget megillető követelések (pl. adminisztrációs díj, ügyvédi költségek, stb.) behajtása céljából az F B S Bt. és a követeléskezelő cég megállapodásában rögzített ügykezelési idő lejártáig, azaz főszabály szerint 90 napig, illetve a követelés ezen időtartamon belül való sikeres behajtásáig kezeli. A követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő a továbbított adatokat peres, peren kívüli és nem peres eljárásokban igényérvényesítés céljából is kezelheti. A továbbított adatokat a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő munkatársai ismerhetik meg. Az Ügyfél hozzájárulását adja, hogy a követelés behajtása érdekében és keretében a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az Ügyfélről a már rendelkezésre bocsátott adatokon túl további adatokat gyűjtsön (pl. az Ügyfél új címének, vagy a nyilvános telefonkönyvben szereplő telefonszámának rögzítése). Az F B S Bt. az Ügyfél adatait könyvelését és könyvvizsgálását végző cégeknek, követeléskezelő cégnek, illetve a jogi képviselőnek jogosult továbbítani, illetve minden olyan esetben, amelyben jogszabály kötelező adatszolgáltatást ír elő, a jogszabályban megjelölt szerveknek.


Az F B S Bt. az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Ügyfél tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzése személyes adatok esetében 5 év, különleges adatok esetén 20 év.

 

Hírlevél küldése és közvetlen értékesítés

Az F B S Bt. az Ügyfél előzetes hozzájárulása esetén közvetlenül tájékoztatja az Ügyfélt az F B S Bt. termékeiről, szolgáltatásairól, promóciókról és különleges ajánlatokról, illetve minden olyan információról, amely az F B S Bt. véleménye szerint az Ügyfél érdeklődésére tarthat számot (közvetlen értékesítés).

Az Ügyfél hozzájárulását az F B S Bt. az erre vonatkozó „hozzájárulás” mező megjelölésével fogja kérni.

Ezeket az információkat az F B S Bt. többféleképpen, így különösen e-mail útján és postai úton juttatja el az Ügyfél részére.

A hírlevélről az Ügyfél bármikor leiratkozhat a hírlevélben található leírás szerint. A hírlevelek reklámüzenetet tartalmazhatnak.

Az Ügyfél bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen az F B S Bt. tudomására hozhatja, ha nem kívánja, hogy akár az F B S Bt., akár harmadik fél a kezelt adatokat közvetlen értékesítési célokra használja fel.

Tájékoztatás

Az Ügyfél jogosult személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, illetve kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását.

Az Ügyfél bármely formában előterjesztett kérelmére az F B S Bt. 30 napon belül, írásos formában, közérthető módon köteles tájékoztatást adni az általa kezelt és feldolgozott, az érintettre vonatkozó adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjairól, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Ügyfél tájékoztatását – a megfelelő, jogszabályhelyre utaló indoklással – csak a törvényben meghatározott esetekben lehet megtagadni. A tájékoztatás megtagadása esetén kötelező tájékoztatni az érintett személyt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Az érintettek jogai

Amennyiben az érintett személyre vonatkozó személyes adat nem valós, az érintett jogosult kérni adatainak a valóságnak megfelelő helyesbítését.

Az Ügyfél a hatályos jogszabályoknak megfelelően tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amennyiben azok kezelése nem felel meg a jogszabályoknak. A kezelt személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, vagy az érintett személy kérelmezi és az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos vagy téves, továbbá abban az esetben, ha a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy bíróság elrendeli azt. 

Törlés helyett a személyes adat zárolandó, ha az érintett személy ezt kérelmezi, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

A helyesbítésről, a zárolásáról és a törlésről az érintett, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek az adatot korábban adatkezelés céljából továbbították. (Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.) Ha az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül az érintettel írásban közölni kell a helyesbítés, zárolás vagy törlés iráni kérelem elutasítását és annak ténybeli és jogi indokait. Ebben az esetben az érintettet tájékoztatni kell a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz való fordulás lehetőségéről.

Jogérvényesítés

Kérjük Ügyfeleinket, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

F B S Energetikai és Informatikai Betéti Társaság.
Székhelye: Mátészalka Ősz utca 7.
Telefonszám: +36 20 436 0929

E-mail cím: fbsb@ent.hu
http://fbsb@ent.hu/

Tájékoztatjuk az érintett személyeket, hogy igényüket polgári peres eljárásban is érvényesíthetik, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is: http://www.naih.hu/kapcsolat.html

 Az esetleges polgári jogvitára a magyar jog irányadó.

 

Az Adatvédelmi Szabályzat hatálya

A jelen szabályzat közzététele napjától lép hatályba és határozatlan ideig hatályban marad. Az adatkezelő bármikor jogosult a jelen szabályzat egyoldalú módosítására. A módosított adatvédelmi szabályzat ugyancsak közzététele napjától hatályos.

Az adatkezelő köteles a jelen szabályozást annak hatálybalépése napjától a hatályba lépés előtt már meglévő adatok kezelésére is alkalmazni.

A jelen szabályzatban foglaltakat, valamint azon előírásokat, melyek vonatkozásában jelen szabályzat nem tartalmaz külön rendelkezéseket, a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabályokban, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) foglalt rendelkezések egyidejű betartása mellett kell alkalmazni.

 

Vissza