Vissza
Általános Szerződési Feltételek Hatályos 2017.01.01.


Általános Szerződési Feltételek az Fbs bt. Megrendeléses szolgáltatásaira vonatkozóan

 

 

 A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

fbsbt.hu weblap üzemeltetője:

Cégnév: Fbsb Energetikai és Informatikai Betéti Társaság.

Székhely: 4700 Mátészalka, Ősz utca 7.

Adószám: 20904858-3-15

Cégjegyzékszám: Cg. 15-06-087981

Nyilvántartja: Sz-Sz-B. Megyei Törvényszék Cégbírósága

Elektronikus levélcím: fbsb@ent.hu

Telefonszám: +36 20 436 0229

1.    A SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

 

A weboldalon történő megrendeléssel és annak visszaigazolásával a jelen Általános Szerződési Feltételekben (“ÁSZF”) foglaltak szerint, elektronikus úton kötött szerződés jön létre az FBS Bt. (továbbikaban: “Szolgáltató”) és a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: “Megrendelő”) között. Szolgáltató és Megrendelő együttesen a továbbiakban“Felek”.

 

2.    Jelen ÁSZF a Felek között létrejövő, a Megrendelt szolgáltatás (a továbbiakban: Megrendelés) igénybevételéhez kapcsolódó szabályokat, Felek jogait és kötelezettségeit hivatott lefektetni. Jelen ÁSZF elfogadásával Megrendelő elfogadja, és magára nézve érvényesnek tekinti a FBS Bt. által szabott feltételeket és szabályokat.

 

A szerződéskötés nyelve a magyar, és a szerződésre a magyar jog hatályos.

A szerződés megkötésének napja az a nap, amikor a megrendelést Szolgáltató visszaigazolja Megrendelő részére.

 

3. A Megrendelés TARTALMA ÉS FELTÉTELEI

 

A Megrendelés tartalma

 

Megrendelőnek attól függően, hogy melyik Megrendelés csomagot vásárolta meg, korlátlan hozzáférése van a weboldalon szereplő szolgáltatásokhoz. Megrendelő köteles tájékozódni a megvásárolt Megrendelésének pontos tartalmáról (lsd. www.fbsbt.hu)

A Megrendelés minden esetben egy db-ra szól, a hozzáférés más személyekkel való megosztása tilos. Más személyekkel való megosztásnak minősül a megrendelt szolgáltatások , a tevékenységhez tartozó anyagok- sokszorosítása, továbbküldése, fájlmegosztó oldalakra való feltöltése, illetve a belépési adatok átruházása, azaz annak elősegítése, hogy a Megrendelő regisztrált userének használatával másik személy részt vehessen a szolgáltatás igénybevétlében, akár online.

 

A Megrendeléshez regisztráció szükséges.

 

Regisztráció

 

A regisztráció során az Megrendelőnek valós e-mail címet kell megadnia, valamint az általa választott felhasználónevet és jelszót.

A regisztráció során kötelező megadni azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához és a számlázáshoz szükségesek. Azokat az adatokat, amelyeket kötelező megadni, a rendszer * szimbólummal jelöli, és azok megadása nélkül a regisztrációt nem fogadja el.

A Szolgáltató a Megrendelőhöz a regisztrációt követően elektronikus úton, a regisztráció során megadott e-mail címre továbbítja visszaigazolását arról, hogy a Megrendelő regisztrációja sikeres volt. A regisztrációról szóló visszaigazolás tartalmazza a megrendelő által megadott e-mail címet, a Megrendelő nevet és a jelszót, valamint a regisztráció elfogadásának tényét.

A regisztrálást követően a Megrendelő e-mail címének/Megrendelő nevének és általa választott jelszavának megadásával léphet be

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelését a Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kezeli.

A Megrendelő a regisztráció során megadott személyes adatait módosíthatja. A Megrendelő felelős azért, ha a kötelezően megadandó adataiban beállott változásokat nem módosítja és ennek következtében nem tudja a szolgáltatást igénybe venni.

Ha az Megrendelő a jelszavát elfelejti, módja van arra, hogy a Szolgáltatótól a regisztráció során megadott e-mail címére a jelszó megküldését kérje. A jelszó belépésre alkalmas, azt belépést követően a Megrendelő az általa kiválasztott jelszóra módosíthatja.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt indokolt esetben visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, így különösen

  • valótlan vagy hiányos adatok megadása;
  • a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megsértése, vagy a Szolgáltató, a jogtulajdonos és/vagy más Megrendelők személyes adataival, a Szolgáltatás rendszerével vagy a Termékekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

A visszautasítás, illetve visszavonás okáról a Szolgáltató a megrendelőt e-mail üzenetben tájékoztatja.

 

Online ügyintézés. A FBS Bt. a megrendelés teljes folyamatát online felületén keresztül bonyolítja. megrendelő köteles a weboldalon keresztül történő megrendelés részleteiről tájékozódn akár telefonon is. Amennyiben Megrendelő a papíralapú megrendeléstől nem tud eltekinteni, úgy ezzel kapcsolatban felmerülő kérését írásban kell kommunikálnia kapcsolattartója felé, vagy az fbsb@ent.hu címre írva. A FBS Bt. weboldalán leadott megrendeléseket hitelesnek tekintjük, így papíralapú megrendelésen kívül az online felület kitöltése is szükséges.

A megrendelési felületen egyszerre csak egy Megrendelés vásárlására van lehetőség.

Az eltulajdonított online identitásból (név+jelszó) eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

 

Megrendelés aktiválása  Megrendelő tudomásul veszi, hogy az Megrendelés jogosultsága a szolgáltatás ellenértékének beérkezésekor és a számla kézhezvételekor (előre számlázás esetén is)  aktiválható. Ezt tájékoztató aktiváló levélben a FBS Bt. jelzi a Megrendelőnek minden további teendővel együtt. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a számlalevél elektoronikus formában történt kiküldésével egyszerre aktiváló levelet is kap, amelyben lévő linkre kattintva tudja az Megrendelést aktiválni. A linken történő aktiválásra a levél megérkezésétől számított 6 hét áll rendelkezésre, annak letelte után az Megrendelés automatikusan aktiválódik. Egyéb, akció keretében megvásárolt Megrendelés esetén az aktuális kiírásnak megfelelően történik az aktiválás.

 

Megrendelés jogosultság átruházása nem lehetséges. Megrendelőnek nincs jogában a Megrendelés kedvezményezettjét módosítani, a jogosultságot másik szervezetre átiratni.

Tájékoztatás. A FBS Bt. a megrendelési folyamat során és a Szolgáltatás igénybevételének időtartamában vállalja Megrendelő teljeskörű tájékoztatását. A Megrendelő részére az alábbi, a megrendeléshez kapcsolódó  tájékoztató jellegű elektronikus üzenetekkel él: visszaigazoló levelek Megrendelés vásárlásáról, díjbekérőt tartalmazó üzenet, ehhez kapcsolódó felszólítás, számlát tartalmazó üzenet, ehhez kapcsolódó felszólítás, aktiváló levél. Megrendelő felelősségi körébe tartozik a levelezési e-mail fiókjának folyamatos figyelése, mert a fenti üzenetek a megadott címre érkeznek. Amennyiben a levelezési rendszer tiltásai miatt, vagy egyéb okokból kifolyólag a megfelelő levelek nem érkeznek meg Megrendelő részére, úgy kérheti ezek pótlását az fbdb@ent.hu e-mail címen keresztül.

 

4. A SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK KIEGYENLÍTÉSE

 

Árgarancia. A FBS Bt. garantálja, hogy a megrendelésekben megfogalmazott és megrendelt, aláírt szerződésekben szereplő szolgáltatások árát a szerződő féllel szemben nem változtatja meg a szerződéses időszakban.

Az online vásárolt (weboldalon keresztül leadott megrendeléshez tartozó) Megrendelések árának megváltozása esetén a vásárló a megrendelés pillanatában aktuális ár vonatkozik, melyről díjbekérőt kap.

 

Számlázási feltételek. A megrendelést követően elektronikus levél csatolmányaként a FBS Bt. díjbekérőt küld Megrendelőnek. Az ezen leírt feltételeknek megfelelő fizetést követően, a szolgáltatás ellenértékének beérkezésekor a FBS Bt. számlát állít ki, melyet újabb elektronikus levélben küld el a Megrendelőnek.

Megrendelő a megrendelési felületen külön jelezheti előre számlázási igényét, a megjegyzés rovatban pedig feltünteheti a számlával kapcsolatos kívánalmait (fizetési határidő, egyéb kérés).

Amennyiben a Megrendelő a fentiektől eltérő módon tud díjbekérőt, számlát befogadni, akkor elektronikus levélben (kapcsolattartója címére, vagy az fbsb@ent.hu címre) köteles jelezni a FBS Bt. felé a másirányú eljárás iránti kérelmét.

 

Késedelmes fizetés. A határidőre történő fizetés elmulasztása Megrendelő részéről hibás teljesítésnek minősül, ezért a számlaösszeg behajtására vonatkozó költségek a Megrendelőt terhelik.

 

5.      MINŐSÉG, GARANCIA

 

A FBS Bt. köteles szolgáltatást a szerződés szerint elvárható szakmai színvonalon teljesíteni. A jelen szerződés szerint elvárt szakmai színvonal – tekintettel arra, hogy a FBS Bt. szolgáltatások teljesítésében jártas, sok éves gyakorlatot szerzett vállalkozásnak tekintendő – a szakmailag elvárható legmagasabb színvonal. A FBS Bt. a teljesítés során köteles a legjobb tudása szerint a Megrendelő érdekeit képviselni.

 

A FBS Bt. nem vállal garanciát a szolgáltatás nem megfelelő és szakmai felkészületlenségéből eredő sikertelen termék működésre. Nem tartozik felelősséggel továbbá az termék működésének eredményességéért, vagyis azért, hogy a használók hatékonyan és eredményesen elsajátítják a kezelési útmutatókat, a sikeres használat a kezelő képességeitől és hozzáállásától függ.

 

6.        FELHASZNÁLÁSI JOG

 

A weboldalon megjelenő, a Szolgáltató által vagy nevében publikált anyagok, videók, letölthető dokumentumok, forrás programok (“ a továbbiakban Művek”) szerzői jogi védelem alatt állnak, amelyek szerzői jogi jogosultja a FBS Bt.  

 

Megrendelő a Művek egyedi lehívással történő megtekintésével annak magáncélú felhasználására szerez nem kizárólagos jogot.

A Műveket a Megrendelő csak az oldalon keresztül tekintheti meg, nem töltheti le, nem töltheti fel az Internetre, azt sem az internet sem más erre alkalmas technológia segítségével a nyilvánossághoz nem közvetítheti, nem terjesztheti, azokat fájlcserélő hálózaton vagy ilyen célú oldalakon nem oszthatja meg. 

Megrendelő a Műveket nem sokszorosíthatja, nem dolgozhatja át, azt nem digitalizálhatja újra, nem terjesztheti, és semmilyen egyéb felhasználásra nem jogosult, mint amelyet a magáncélú és szabad felhasználás keretében a hatályos jogi szabályozás alapján jogszerűen jogosult.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltakkal ellentétes jogsértő magatartása alapján a Szolgáltató valamint a Művek szerzői jogának jogosultjai ellene peres úton felléphetnek és kártérítést követelhetnek, illetve amennyiben a jogsértéssel vagyoni hátrányt okoz, úgy büntetőjogi felelősségre vonásának is helye lehet.

 

7.    A SZOLGÁLTATÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSAI, A WEBOLDAL ÜZEMELTETÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

 

Műszaki feltételek

Szolgáltató kijelenti, hogy a Megrendelő által megfizetett szolgáltatás általa történő teljesítése a weboldal elérhetőségétől, annak működésétől független.

A szolgáltatás biztonságos elérhetősége számos körülmény helyes működésétől és meglététől függ, így például a szoftverek és hardverek helyes működésétől, a hosting szolgáltatók rendelkezésre állásától. Szolgáltató nem garantálhatja a weboldal non-stop (folyamatos) működését, noha mindent megtesz az esetleges hibák elkerüléséért.

A Szolgáltató jogosult a weboldal karbantartása érdekében a szolgáltatás igénybevételének elérhetőségét szüneteltetni. Ilyenkor  mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében. A tervezett leállásról a Szolgáltató előre felhívja a Megrendelők figyelmét.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldal esetleges leállásokból eredő károkért. Ezeknek a károknak a kiküszöbölése közös érdek, így a Szolgáltató törekszik a szolgáltatás nyújtás folyamatos biztosítására.

A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja.

A weboldal biztonsága

A Szolgáltató minden elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a honlap, a Szolgáltatás igénybevétele és a Megrendelő által megadott személyes adatok biztonságos kezelését biztosítsa. A Megrendelőnek azonban tudomásul kell vennie, hogy az információs technológiák területén ma még nem lehet maradéktalan biztonságot garantálni, illetve nem lehet felelősséget vállalni arra, hogy valamennyi szolgáltatás vagy funkció minden körülmények között zavartalanul és megbízhatóan működik. Mindezeknek megfelelően a Szolgáltató nem felel semmi olyan a szolgáltatás nyújtás során bekövetkező műszaki vagy biztonsági zavarért vagy hibáért, amelynek bekövetkezése előre nem volt látható, vagy amelynek megelőzése vagy elhárítása érdekében a Szolgáltató minden általában elvárható intézkedést megtett.

 

      Biztonsági előírások betartása a Megrendelők részéről

A Megrendelő nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni ennek a honlapnak a biztonságát, ideértve különösen:

(a) hozzáférés a nem a Megrendelő számára szánt adatokhoz, vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a Megrendelő nem jogosult;

(b) megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti magatartása bűncselekmény elkövetésének alapos gyanújára ad okot, és amennyiben a Szolgáltató ilyen cselekmény elkövetését észleli, az minden esetben büntető feljelentést von maga után.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy kártérítési felelősségért tartozik azért a kárért, amelyet a jelen ÁSZF-ben előírt biztonsági szabályok megsértésével okozott, így különösen, ha a Szolgáltatás eléréséhez szükséges belépési adatait harmadik személy részére hozzáférhetővé teszi, és ezzel lehetővé teszi, hogy nem regisztrált személy a Szolgáltatást a Megrendelő nevében igénybe vegye.

 

8.      TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

 

Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások teljesítése során megismert, a másik fél tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ, stb. (a továbbiakban: adat) amelynek a nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy biztonsági érdekét sértené, vagy veszélyeztetné – és amelyet jogszabály egyébként más titokfajtának nem minősít - a Megrendelő üzleti titkát képezi.

 

A Szolgáltató a tudomására jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen ÁSZF-ben foglaltakra figyelemmel köteles kezelni.

Titoktartási kötelezettsége körében, a Szolgáltató a tudomására jutott adatokat illetéktelen részére hozzáférhetővé nem teszi, át nem adja, nyilvánosságra nem hozza.

 

Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az általa vállalt titoktartási kötelezettség azon harmadik személyekre is kiterjed, akiket a szerződés teljesítésébe bevon.

 

A titoktartási kötelezettség időkorlátozás nélkül áll fenn, amennyiben kógens jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. A titoktartás alól kivételt képez az az eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti adatok valamelyikét.

 

9.    ADATVÉDELEM >

 

A weboldalon megosztott személyes adatokra vonatkozólag a Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak az irányadók.

 

10.  KELLÉKSZAVATOSSÁG

 

A Szolgáltató hibás teljesítése esetén Megrendelő kellékszavatossági igénye alapján

  • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével az Megrendelőnek okozott érdeksérelmet;

 

Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Jelen tájékoztatóval Szolgáltató felhívja Megrendelő figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Megrendelő közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül Megrendelő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a szolgáltatást Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság, Jótállás

Szolgáltató nem köteles, és a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) rendelkezései alapján nem vállal termékszavatosságot és jótállást az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében.

 

11.  FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a weboldalon harmadik fél által szolgáltatott információkkal, tartalmakkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A weboldal használatával Megrendelő elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Megrendelő számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett/elszenvedett károkért a weboldal használatával kapcsolatban. A Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely a szolgáltatás igénybevételéből, esetleges hibájából, illetve a Megrendelő számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

 

12.   PANASZOK BEJELENTÉSE, KEZELÉSE

Amennyiben a Megrendelőnek akár a weboldal üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a Szolgáltatással kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt a Szolgáltató részére az alábbi elérhetőségeken jelentheti be.

 

Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Adminisztratív ügyek: fbsb@ent.hu

Technikai segítség: fbsb@ent.hu

Posta cím: 4700. Mátészalka Ősz utca 7.

Telefon: +36 20 436 0229

 

13.   JOGÉRVÉNYESÍTÉS, VITARENDEZÉS

 

Amennyiben a Megrendelő által a szolgáltatás tárgyát érintően tett kifogások a panaszbejelentési eljárás során nem orvosolhatóak, továbbá a Megrendelő részéről felmerülő egyéb vitás kérdések a felek közötti tárgyalások során sem rendeződnek, Megrendelő jogosult igénybe venni az alábbi jogérvényesítési fórumokat, illetve eszközöket.

 

A Megrendelő, mint fogyasztó és Szolgáltató, mint vállalkozó közötti alternatív, békés vitarendezés módozatairól és alapvető szabályairól az Európai Parlament és Tanács 2013/11/EU irányelve rendelkezik. Az irányelv elsődleges vitarendezési fórumként az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban az Európai Bizottság által üzemeltetett 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

weboldalon található Online Vitarendezési Platformot jelöli meg.

 

Békéltető testület: A termékek és szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Megrendelő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában Fogyasztónak minősül a természetes személy végfelhasználó mellett a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vagy szolgáltatást vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval illetve szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

14.   EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel békés úton törekszenek megoldani.

Amennyiben a jogvita rendezése bíróságon kívül nem vezet eredményre, úgy az ügy elbírálására a Felek a Mátészalkai Járás Bíróság, kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

15.  AZ ÁSZF HATÁLYA

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, valamint a Megrendelőkre terjed ki. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító pénzintézetre.

A Szolgáltató és a Megrendelő közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Megrendelő megrendelését véglegesítette, illetve ennek keretében az Megrendelő a szolgáltatás jelen ÁSZF elfogadja, és az Megrendelő részére a Szolgáltató a megrendelést elektronikus úton visszaigazolta.

Az ÁSZF érvényes szövegének hatályba lépése napja az a nap, amely a weboldalon feltüntetésre került. Az ÁFSZ a Megrendelő számára elmenthető és kinyomtatható formátumban is elérhető.

Jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint érvényes Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Megrendelőt a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 8 (nyolc) nappal korábban e-mailben értesíti.

 

Vissza